Regulamin i opieka nad osobami niepełnoletnimi

Regulamin Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym, będąca formą rekolekcji w drodze. Jej integralnymi elementami są: codzienna Eucharystia oraz modlitwa w drodze.
 2. Pielgrzymów obowiązuje posłuszeństwo wobec kapelana, przewodników grup, innych kapłanów oraz przestrzeganie zaleceń służby drogowej, porządkowej i medycznej.
 3. Pielgrzym jest zobowiązany do noszenia legitymacji przez cały czas trwania pielgrzymki. Każdorazowe opuszczenie grupy wymaga przepustki udzielonej przez przewodnika grupy.
 4. Podczas pielgrzymki obowiązuje zakaz używania środków odurzających (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze, inne używki).
 5. Podczas pielgrzymki obowiązuje godny strój (zakryte ramiona, spodnie przynajmniej do kolan), nakrycie głowy (ochrona przed słońcem) oraz zakaz używania urządzeń multimedialnych w czasie modlitwy, konferencji.
 6. Noclegi dla mężczyzn i kobiet w czasie pielgrzymi organizowane są w odrębnych pomieszczeniach (nie dotyczy małżeństw).
 7. Pielgrzym powinien przedstawić się gospodarzom, którzy przyjmują go na nocleg. Należy okazać zawsze wdzięczność i wystrzegać się postawy roszczeniowej dotyczącej warunków lub wyżywienia.
 8. Pielgrzym jest objęty ubezpieczeniem (NNW). Należy przestrzegać regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przynależności do grupy do której nastąpiło zgłoszenie (początek wyznacza krzyż, a koniec tablica grupy).
 9. Pielgrzym swoją postawą przez cały czas trwania pielgrzymki ma być świadkiem Jezusa Chrystusa.
 10. Niestosowanie się do zasad Regulaminu może skutkować wykluczeniem z Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 Poznań, dnia 1 lipca 2019r.

REGULAMIN OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOLETNIMI PODCZAS POZNAŃSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ

 1. Wszyscy pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Pielgrzymki oraz Prawa o ruchu drogowym (ustawa z dn. 20 czerwca 1997).
 2. Każdy pielgrzym, który zgłosił się przez zapisy w formie elektronicznej lub osobistej i posiada legitymację pielgrzyma podlega ubezpieczeniu NNW, które zapewnia organizator.
 3. Każdy uczestnik pieszej pielgrzymki poniżej 18. roku życia powinien mieć swojego opiekuna.
 4. Formalnym opiekunem niepełnoletniego pielgrzyma może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 5. Zgodę na uczestnictwo w pielgrzymce oraz na opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem pielgrzymki wyrażają jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej w czasie pielgrzymki jest odpowiedzialny jej opiekun. Do jego obowiązków należy zadbanie o bezpieczeństwo podopiecznego podczas drogi i w czasie noclegu.
 7. Osoby niepełnoletnie nigdy nie nocują na pielgrzymce bez opieki osoby pełnoletniej, będącej również uczestnikiem pielgrzymki.
 8. Należy zwrócić uwagę, aby czas przeznaczony na odpoczynek nocny zaplanowano zgodnie z normami bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy poświęcić rozplanowaniu miejsc noclegowych z podziałem na sypialnie chłopców i dziewcząt.
 9. Opiekunowie nie powinni nocować w pomieszczeniu, w którym nocują osoby niepełnoletnie.
 10. W sytuacji szczególnej, wymagającej od opiekuna pozostania w nocy w sypialni (sali gimnastycznej, remizie lub innym pomieszczeniu) z podopiecznym, powinien on o tym fakcie powiadomić przewodnika grupy pielgrzymkowej oraz, jeśli to możliwe, rodzica podopiecznego.
 11. W sytuacji szczególnej, wymagającej od przewodnika grupy pozostania w nocy w sypialni (sali gimnastycznej, remizie lub innym pomieszczeniu) z osobami niepełnoletnimi powinien on o tym fakcie powiadomić Kierownika pielgrzymki oraz, jeśli to możliwe, rodzica podopiecznego.
 12. Opiekun powinien na bieżąco przekazywać przewodnikowi grupy pielgrzymkowej informacje na temat zdarzeń mających miejsce w trakcie pielgrzymki, które mogą stanowić zagrożenie dla ich uczestników oraz sygnalizować potrzebę podjęcia interwencji ze strony organizatorów w każdym przypadku, w którym taka interwencja może przyczynić się do rozwiązania dostrzeżonych problemów.
 13. Przewodnik grupy ma obowiązek poinformowania i zapoznania z treścią niniejszego regulaminu wszystkich pielgrzymów swojej grupy.
 14. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

ks. Jan Markowski

Kierownik PPPnaJG

ks. Łukasz Łukasik

Kapelan PPPnaJG